Make a Reservation : (+6)012 2258 877

Tomato,mozzarella, smoked salmon & mascarpone cheese